Rebuild Nepal har nylig (Leila Hafzi) vært i landsbyen og kan forsikre at hjelpen når frem. Rebuild Nepal bistår nå med 25 sementsekker til hver av de 50 familiene slik at de kan bygge opp hjemmene sine igjen. Vi gir også skolebarn nødvendig utstyr som skolepulter, benker og tavler til 3 av regonens barne og ungdomskoler. Rebuild Nepal har det siste året sørget for elektrisitet til ca 1500 mennesker og gjennoppbygging av en veistrekning på 3,5 km som berører ca 9000 mennesker samt sørget for at 55 familier i Muchock regionen har fått tilgang til galvaniserte (bølgeblikk) plater før monsunen 2015.


Vi er så stolte av hele Rebuild Nepal gjengen! Sammen med Helen og Hard arkitekter og Siri Kalvig har vi nå funnet de beste løsningene for våre venner i landsbyen Gorkha. Takk til alle generøse bidragsytere, frivillige og samarbeidspartnere for fantastisk arbeid.  

Vi jobber kontinuerlig for å finne de beste lokale løsningene, for tiden ser vi på mulighetene for også å bidra på andre områder en planlagt. Vi vet av erfaring at det alltid lønner seg å forankre denne type arbeid hos lokalbefolkningen og lytte til deres egne behov. 

Utfyllende informasjon kommer i løpet av kort tid :-)  

 

We are so proud of the entire Rebuild Nepal team! Together with Helen and Hard architects and Siri Kalvig we have found the best sollution for our friends in the Gorkha village. A special thanks to all our generous volunteers and contributors so far!

We are constantly striving to find the best local solutions, currently we are looking at the possibility of also contribute in other areas than planned. We know from experience that it always pays to anchor this type of work with the locals and listen to their own needs.

We will keep you posted :-) 


Bli med på gjenoppbyggingen av Gyan Jyoti barneskole i Nepal!

Rebuild Nepal har det siste året sørget for elektrisitet til ca 1500 mennesker og gjennoppbygging av en veistrekning på 3,5 km som berører ca 9000 mennesker samt sørget for at 50 familier i Muchock regionen fikk tilgang til galvaniserte (bølgeblikk) plater før monsunen 2015.

Vi er nå i siste fase av gjennoppbyggingen av Shree Gyanjyoti barneskole i den lille landsbyen Olang. Skolen er ikke bare viktig for utdanning og kultivering, den har også betydning som arbeidsplass og samlende kraft i lokalsamfunnet. Arkitekter, ingeniører, frivillige og lokalbefolkningen står nå klare til å starte gjenreisningen av skolen. Shree Gyanjyoti barneskole har et elevgrunnlag på 56 elever og består av syv klasserom og blir arbeidsplass for syv lærere. 

Alt av tekniske tegninger, tillatelser og jordprøver er på plass, nå trenger vi bare din hjelp for å komme i mål med den siste fasen av prosjektet. Alle innsamlede midler går uavkortet til skolebygningpulterstolertavler og etablering av en liten veistrekning

Skolen har i pr i dag kun kapasitet til å undervise noen få av elevene i provisoriske lokaler (skur) laget av bølgeblikk. Den provisoriske skolebygningen består av åpne rom med jordgulv og vegger og tak uten dører, noe som gjør elevene utsatt for elementene. 

Den nye skolen er tegnet i samarbeid med Norske og Nepalske arkitekter og tegningene er godkjent av lokale myndigheter. Prosjektet, som legger opp til stor grad av egeninnsats av landsbyens innbyggere, vil bli fulgt opp av en lokal prosjektleder som er "hands on" fra byggestart til ferdigstillelse. 

RN ferdigstiller for tiden en MOU avtale med vår lokale partner NGO organisasjonen Rebuild Nepal Foundation. Bygging starter når avtalen er signert. 

Byggestart er satt til november 2016.  

 

Join the reconstruction of Gyan Jyoti Primary School in Nepal! 

 

Rebuild Nepal over the past year ensured electricity for about 1,500 people and rebuild a stretch of road at 3.5 km affecting approximately 9,000 people and ensured that 50 families in Muchock region gained access to galvanized (corrugated iron) sheet before monsoon 2015.

We are now in the final phase of the reconstruction of Shree Gyanjyoti primary school in the small village of Olang. School is not only important for the education and cultivation, it is also significant as a workplace and unifying force in the community. Architects, engineers, volunteers and locals are now ready to start the rebuilding of the school. Shree Gyanjyoti primary school has a pupil basis of 56 students and consists of seven classrooms and will work seven teachers.

All technical drawings, licenses and soil samples are in place, now we just need your help to reach our goal with the last phase of the project. All funds raised will go to the school building, desks, chairs, blackboards and the establishment of a small stretch of road.

The school has at present only the capacity to teach a few of the students in makeshift facilities (shed) made of corrugated iron. The makeshift school building consists of open space with a dirt floor and walls and ceilings without doors, which students are exposed to the elements.

The new school is designed in cooperation with Norwegian and Nepalese architects and drawings are approved by local authorities. The project, which adds up to a great extent by their own efforts of the villagers, will be followed up by a local project manager who is "hands on" from the start of construction to completion.

RN finalizes currently have a MOU agreement with our local partner NGO organization Rebuild Nepal Foundation. Construction will start when the agreement is signed.

Construction is set to November 2016.

Behind Rebuild Nepal are several Norwegian brands with production in Nepal for several years.

The board of Rebuild NEPAL consists of Siri Sheer, Reinhard Kropf, Leila Hafzi, Erik Mauritsen by Projure lawyers.

 

FOLLOW US ON INSTAGRAM

Update – Rebuild Nepal – There is Light!

Dear All,

Finally we have an update for you! Since June 2015 we have continuously worked on planning the rebuilding of road, hydropower and school at Muchok Olang.

Unfortunately most of the rebuilding work in the whole country got postponed, due to a 6 month long fuel and gass crisis in Nepal. A few weeks ago the fuel situation got - more or less -  back to normal, and the rebuilding work has taken off. 

The update we give you today is regarding the re-establishment of the hydropower for the Muchok VDC area. 

We are very pleased that the villagers themselves gathered money to repair the hydropower plant. The old wires are of good quality so they could re-use them. 

We have granted 50 poles to the area so 1500 people in the area can get electricity from this hydropower. Quite a good impact! 

Our local partner Rebuild Nepal Foundation bought and arranged transport for the 50 iron poles, which has now replaced the destroyed, damaged and worn out tree poles. It's wonderful to see how crafty the people of the area is and how they themselves re-established their electricity. 


Research in Muchok, Gorkha in the aftermath of Nepal Earthquake

An earthquake of magnitude Mw 7.9 hit the region in central Nepal only 13 km away from Muchok Olang, a small rural village in the Muchok district in the hillsides beside of Barpak, where the epicenter hit.
While driving the last hour the amount of fully damaged and collapsed houses increased drastically. From the bottom of the hillside we walked 1 hour up a steep foot trail in pitch dark, with only the maglites and sound of the jungle around us....

READ MORE ▶︎

Photos - David, Corinne, Christoffer & Leila

FOR Å DONERE GJENNOM WEBSIDEN - KLIKK PÅ DEN RØDE "DONATE" KNAPPEN UNDER

FOR DONATIONS THROUGH OUR WEBSITE - CLICK ON THE RED "DONATE" BUTTON BELOW